WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Organizacja konferencji
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Organizacja konferencji
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim mają bogate doświadczenie w zakresie organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych. Będąc pracownikami Katedry Mikroekonomii współorganizowali cykl konferencyjny - Zjazd Katedr Ekonomii (2004 - 2012). Okresem szczególnie bogatym w doświadczenia w tym zakresie był także czas realizacji opisanego powyżej projektu LAMA. W tym okresie zorganizowano kilkanaście międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych oraz kilkadziesiąt seminariów naukowych związanych z problematyką projektu - konkurencyjnością rynków pracy w przestrzeni unijnej.

W ramach nowotworzonej Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim zainicjowano unikalny cykl konferencji akcentujących (z uwagi na doświadczenia naukowe pracowników z pogranicza dyscyplin) interdyscyplinarny charakter kategorii kapitału ludzkiego łączącej w swojej materii elementy zarządzania i ekonomii pt. "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii". Od czwartej edycji Konferencji, dostrzegając na bazie doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, Organizatorzy postanowili rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu), dopasowując do tej zmiany także tytuł Konferencji. Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim.

Najbliższa Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja 2024 r. tradycyjnie w Międzyzdrojach (hotel Vestina). Więcej informacji na stronie cyklu konferencyjnego http://konferencja.kzkl.eu/.

Ponadto Katedra włączyła się w organizację realizowanych w cyklu dwuletnim instytutowych konferencji biznesu i nauki "Czas na rozwój" (3 edycje). Równolegle zainicjowano trzy inne cykle konferencyjne związane z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych samodzielnych pracowników:
  • Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania (prof. P.Zwiech, 4 edycje),
  • Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku (prof. M.Kunasz, 4 edycje),
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii (prof. E. Mazur-Wierzbicka, 4 edycje).