WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Projekt SES był realizowany w Uniwersytecie Szczecińskim począwszy od 2003 roku. Dotychczas odbyły się 3 edycje badań.
 • (2003-2005) "SES 1 - Postawy przedsiębiorcze studentów" (badanie 1),
 • (2006-2009) "SES 2 - Entrepreneurship - an international survey of full-time students in higher education" (badanie 2).
 • (2010-2013) "SES 3 - Postawy przedsiębiorcze studentów" (badanie 3).
Zasadniczym celem badań było przeprowadzenie analizy komparatywnej potencjału proprzedsiębiorczego studentów oraz dokonanie oceny klimatu wobec przedsiębiorczości w Polsce oraz wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej. Celowi badań zostały podporządkowane 4 zadania badawcze:
 • analiza potencjału aktywności proprzedsiębiorczej studentów.
 • analiza barier we wdrażaniu pomysłu na własny biznes.
 • analiza stopnia skłonności do podejmowania własnej działalności gospodarczej.
 • ocena działań instytucjonalnych w kontekście kreowania klimatu wobec przedsiębiorczości i postaw proprzedsiębiorczych.
Podmiotem badań są studenci studiów stacjonarnych, jednostką próby jest student studiów stacjonarnych. Wybór grupy studentów jako podmiotu badawczego był motywowany faktem, iż przedstawiciele tej właśnie grupy najczęściej deklarują zamiar rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dostrzegają szanse przedsiębiorcze, co potwierdzają przykładowo badania GEM.

Realizując dotychczasowe badania gromadzono niezbędne dane za pośrednictwem kwestionariusza ankietowego dystrybuowanego wśród jednostek zakwalifikowanych do próby, zastosowano zatem metodę badań częściowych. Procedura doboru próby obejmowała zestaw działań, które miały zapewnić reprezentatywność i diagnostyczność wybranej próby badawczej, co pozwoliłoby na uogólnienie wyników na populację generalną. Dobór jednostek do próby miał charakter losowy. Minimalną wielkość próby stanowiły 594 jednostki. Dla jej określenia przyjęto współczynnik ufności na poziomie 95,44 % oraz maksymalny błąd szacunku w granicach +/- 4 %. Do obliczania wyników badań zastosowano metodę komputerową.

Zakres przestrzenny badań obejmuje zasadniczo Polskę (w przypadku badań 1-3). W edycji drugiej jednakże poza grupą studentów polskich badania prowadzono również na reprezentatywnej, dobranej według porównywalnej procedury postępowania naukowego grupie studentów studiów stacjonarnych z krajów transformacji systemowej z obszaru Europy środkowo-wschodniej, w tym członków Unii Europejskiej: Litwy, Łotwy i Węgier oraz krajów spoza Unii: Rosji i Ukrainy (rozszerzono zatem ich zakres przestrzenny). Podjęto wtedy współpracę badawczą z 5 ośrodkami naukowymi:
 • Kyiv National University of Technologies and Design (Ukraina),
 • The State University of Higher School of Economics (Rosja),
 • University of Latvia (Łotwa),
 • West Hungary University (Węgry),
 • Vilnus University (Litwa).
Skonstruowana baza danych integrująca trzy dotychczas realizowane badania obejmuje łącznie 72 pytania, w związku z faktem zmian w zakresie merytorycznym na przestrzeni czasokresu wszystkich realizowanych badań i pojawianiem się nowych bądź redukcją zbędnych pytań w kontekście ewoluujących celów badawczych.

Analizy struktury deklaracji respondentów poza ujęciem ogólnym były prowadzone w ramach poszczególnych projektów badawczych także w grupach respondentów wyodrębnionych ze względu na przyjęte kryteria podziału badanej populacji (zawarte przykładowo w metryczce): płeć, poziom, kierunek i etap studiów, doświadczenia rodziców w zakresie prowadzenia własnej firmy, określenie własnej osoby, percepcja własnej przedsiębiorczości, aktywność zawodowa i pozadydaktyczna, posiadanie bądź nie pomysłu biznesowego, planowane miejsce zamieszkania/pracy po ukończeniu studiów oraz stopień zależności finansowej.