WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
O PROJEKCIE:

Cele projektu:

Celem projektu było podjęcie współpracy pomiędzy naukowymi partnerami z krajów Wspólnoty, skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Realizacja projektu opierała się o główne jego założenie: doprowadzenie do poprawy konkurencyjności lokalnych rynków pracy oraz ich podmiotów. Efekty jakie przynieść miał projekt miały wspierać gospodarkę europejską na drodze do uzyskania pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się na świecie.

W tym celu podjęte zostały następujące działania naukowe obejmujące takie zagadnienia, jak: ocena właciwości konkurencyjnych zasobów pracy w regionach i w Europie, analiza zachowań firm na regionalnych rynkach, konkurencyjności rynków pracy i czynników ją determinujących. Poruszane były zagadnienia związane z równowagą zatrudnienia, przeciwdziałaniem dyskryminacji. Całość działań przewidziana została na 4 lata.

Celem praktycznym transferu wiedzy było podniesienie potencjału wiedzy i kompetencji uczestników projektu oraz wykorzystanie jego efektów do podniesienia konkurencyjności rynków pracy poszczególnych państw europejskich i ich podmiotów w szczególności poprzez: opracowanie rekomendacji dla potrzeb polityki rynku pracy, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju kapitału ludzkiego (min. segment ludzi młodych i starszych pracowników); nawiązanie i/lub rozszerzenie współpracy z instytucjami rynku pracy i biznesem oraz stworzenie centrum szkoleniowego.

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie wspólnych badań naukowych, u wszystkich partnerów. Celem badań była ocena postaw i zachowań uczestników europejskich rynków pracy.

Transfer wiedzy odbywał się przede wszystkim poprzez wspólne prace badawcze oraz organizację cyklu spotkań jak: wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji naukowych. Efektami tych prac były natomiast liczne publikacje uczestników projektu, w tym wydawane po angielsku w specjalnym kwartalniku, powołanym dla realizacji zamierzeń.


Podstawowe informacje o projekcie:
 • Finansowanie: 6 Program Ramowy, Marie Curie Action, Development Scheme
 • Czas trwania projektu: 4 lata
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.04.2005 - 31.03.2009
 • Budżet projektu: 680.000 euro
Partnerzy Projektu:
 • Uniwersytet Wileński, Wydział Nauk Humanistycznych w Kownie, Litwa
 • Ecole Centrale de Lyon, Francja
 • Institut fur Arbait und Technik, Niemcy
 • Universitet Saint Gallen, Szwajcaria
Uczelnia współpracująca przy projekcie LAMA:
 • Tarnopolski Instytut Społecznych i Informatycznych Technologii, Ukraina
Podstawowe działania projektu:
 • staże dla młodych naukowców Polskich (z Katedry Mikroekonomii US), łącznie 43 osobomiesiące u Partnerów projektu,
 • staże przyjazdowe dla naukowców z Krajów Europejskich w Katedrze Mikroekonomii US, łącznie 47 osobomiesięcy,
 • seminaria naukowe i szkolenia dla naukowców i studentów,
 • konferencje naukowe oraz warsztaty,
 • wydawanie publikacji okazjonalnych i cyklicznych, zwłaszcza w języku angielskim,
 • stworzenie i uruchomienie centrum szkoleniowego przy Katedrze Mikroekonomii US,
 • stworzenie elektronicznej platformy wymiany projektu LAMA, przedstawiającej bieżące wydarzenia oraz dorobek całego projektu i uczestniczących w nim jednostek naukowych