WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Współpraca zagraniczna
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Współpraca zagraniczna
Czynnikiem korzystnie wpływającym na rozwój naukowy są wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych. Na tym polu pracownicy Katedry mają także bogate doświadczenie, począwszy od rocznych stypendiów rządu szwajcarskiego (W.Jarecki, E.Mazur-Wierzbicka) oraz stypendiów DAAD (W.Jarecki).

W latach 2005 - 2009 pracownicy Katedry uczestniczyli w zespole naukowo-badawczym realizującym finansowany z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Marie Curie Action Development Scheme) "LAMA - Development of the competitiveness of labour market and its entities" we współpracy z 5 uczelniami partnerskimi. Celem projektu było podjęcie współpracy między partnerami skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Transfer wiedzy odbywał się w efekcie wymiany stażowej pracowników uczelni zaangażowanych w projekt (łącznie 90 osobomiesięcy - w 4 stażach w ramach tego projektu - w RFN, Francji i Wielkiej Brytanii - uczestniczyli obecni pracownicy Katedry - P.Zwiech, J.Poteralski), za pośrednictwem cyklu wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych (w Tarnopolu, Gelsenkirchen, Rydze, Lyonie, Budapeszcie, Kownie, Sankt Gallen, Pradze) a także prac naukowych ukazujących się w dedykowanym projektowi kwartalniku. Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie wspólnych badań naukowych u wszystkich partnerów. Celem badań była ocena postaw i zachowań uczestników europejskich rynków pracy. W wyniku realizacji projektu nawiązano łącznie współpracę z ośrodkami naukowymi w 36 krajach. Na bazie tych kontaktów zrealizowano równolegle projekt naukowo-badawczy "SES - An International Survey of Students Enterpreneurship" we współpracy z 5 ośrodkami naukowymi z krajów z Europy środkowo-wschodniej: Ukrainy, Rosji, Łotwy, Litwy i Węgier.

Pracownicy Katedry (E.Mazur-Wierzbicka, S.Misiak-Kwit) byli także zaangażowani w realizację projektu stażowego w ramach 7 Programu Ramowego "Pro-ecological restructuring for job" (International Research Staff Exchange Scheme, FP7-People-2010-IRSES), uczestnicząc w 2 stażach na Ukrainie. Dodatkowo pracownicy Katedry przebywali na stażach w Belgii (M.Kogut-Jaworska), Sri Lance, Chinach oraz na Ukrainie (S.Misiak-Kwit). Do tego należy dodać około 40 krótkookresowych wyjazdów do ośrodków zagranicznych w uczelniach takich krajów jak: Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Finlandia, Turcja, Gruzja czy Chiny.