WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Promotorzy
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Promotorzy
Tematyka seminarium:

dr hab.prof US Wojciech Jarecki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków (adaptacja)
 • Ocenianie personelu
 • Motywowanie
 • Wynagradzanie
 • Szkolenia
 • Zwalnianie personelu
 • Samozarządzanie
 • Rozwój personelu
 • Stres w pracy
 • Czas wolny a czas pracy
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Wartości w pracy
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Migracje a zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kapitał społeczny w organizacji
 • Zaufanie w organizacji
 • Kompetencje zawodowe
dr hab. prof US. Marek Kunasz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji,
 • Rekrutacja i selekcja kadr,
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr,
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr,
 • Ocenianie kadr,
 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Wartościowanie pracy,
 • Zarządzanie karierą pracowników,
 • Elastyczne formy czasu pracy i zatrudnienia,
 • Patologie w zarządzaniu personelem,
 • Work-life balance,
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne,
 • Zarządzanie różnorodnością,
 • Zarządzanie talentami,
 • Strategiczne zarządzanie personelem,
 • Pomiar efektywności działań personalnych,
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Zarządzanie jakością w organizacji,
 • Zarządzanie procesami w organizacji.
dr hab. prof US. Ewa Mazur-Wierzbicka
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • etyka biznesu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi:
  • planowanie,
  • rekrutacja i selekcja (w tym onboarding),
  • motywowanie,
  • rozwój i doskonalenie, szkolenia,
  • ocena,
  • odejścia, zwalnianie;
 • zarządzanie różnorodnością
  • m. in. wiek (zarządzanie wiekiem, zarządzanie generacjami),
  • płeć (równość płci),
  • pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, rasa);
  • zarządzanie talentami w organizacji;
 • zarządzanie pracą zespołową;
 • kompetencje menedżerskie (twarde i miękkie);
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja wewnętrzna w organizacji;
 • zarządzanie zmianą w organizacji;
 • coaching, mentoring;
 • zrównoważony rozwój;
 • jakość życia;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim:
  • rynek pracy,
  • migracje
  • demografia.
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Pomiar efektywności działań personalnych / controlling personalny
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Dyskryminacja i mobbing w pracy
 • Stosunki pracy (komunikacja, konflikty, partycypacja, negocjacje, mediacje)
 • Ergonomia pracy (warunki pracy, stres w pracy, wypadki w pracy)
 • Work-life balance
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie biznesem
 • Strategiczne zarządzanie organizacją i personelem
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Etyka biznesu
 • Zachowania konsumentów, ich uwarunkowania i badanie, dochody i wydatki gospodarstw domowych, nierówności społeczno-ekonomiczne