WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania


HTTP://KONFERENCJA.KZKL.EU/Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Konferencji Naukowej


"Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna"

Międzyzdroje, 15-17.05.2024 r.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - FORMULARZ


CELE I MOTYW PRZEWODNI

Konferencja adresowana jest do zróżnicowanego spektrum przedstawicieli różnych subdyscyplin z wielu obszarów naukowych, których łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego. To unikalny wyróżnik koncepcji merytorycznej tego przedsięwzięcia naukowego. Organizatorzy Konferencji przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. W taką koncepcję mogą się wpisać poza przedstawicielami subdyscyplin zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy także przedstawiciele środowisk naukowych koncentrujących się na problematyce psychologii, socjologii czy pedagogiki pracy a także ergonomii czy etyki biznesu. Taka Konferencja może więc stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz bardzo szeroka integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

TEMATYKA KONFERENCJI
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, coaching i szkolenie, utrzymanie pracowników, planowanie ścieżki kariery, strategie personalne, dysfunkcje i patologie w sferze personalnej, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, praca zdalna, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie pracownikami z niepełnosprawnościami, work-life balance, zarządzanie talentami);
 • Zachowania organizacyjne (grupy i zespoły, zarządzanie zmianą, konflikt i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna);
 • Rynek pracy (bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, zdrowie, polityka rynku pracy, marka pracodawcy);
 • Pedagogika pracy i ekonomika edukacji (edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą);
 • Psychologia pracy;
 • Socjologia pracy;
 • Wartości w organizacji (etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie w organizacji, relacje organizacyjne);
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne (dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo);
 • Polityka rodzinna i społeczna;
 • Ergonomia (ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna).
KALENDARIUM
 • do 30.11.2023 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji),
 • do 31.01.2024 - uiszczenie opłaty konferencyjnej,
 • do 15.02.2024 - nadsyłanie pełnych tekstów prac,
 • do 20.04.2024 - przesłanie programu Konferencji,
 • 15-17.05.2024 - Konferencja.
RADA PROGRAMOWA

w przygotowaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr hab. prof. US Marek Kunasz (Przewodniczący)
 • dr Agnieszka Kwarcińska (Sekretarz)
 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
 • dr Karolina Drela
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska
 • dr Marta Młokosiewicz
 • dr Alicja Nerć-Pełka
 • dr Jarosław Poteralski
 • dr Aneta Sokół
 • mgr Martyna Kostrzewska
 • mgr Ewelina Konarska-Michalczyk
 • mgr Izabela Osek
MIEJSCE KONFERENCJI

VESTINA Wellness & Spa Hotel ***
Adres: ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje

VESTINA Wellness & Spa Hotel *** jest położony we wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 m od plaży, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpoczynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi wprost do słynnej Alei Gwiazd, słynnego międzyzdrojskiego molo oraz pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady.

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

PUBLIKACJE

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych oraz spełnieniu wymogów edytorskich zostaną opublikowane w:
 • czasopiśmie z listy ministerialnej za 70 pkt. (planowane czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH, Humanities and Social Sciences - oferta czasopism może zostać poszerzona) - autorzy zakwalifikowanych prac zostaną w takim wypadku poproszeni o dokonanie dopłaty,
 • rozdziale w monografii wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej za 20 pkt. (w języku polskim - opcja "w cenie" bez dodatkowych opłat).
Prosimy o przygotowanie i przesłanie w wyznaczonym terminie roboczej wersji pracy do recenzji (w języku polskim bądź angielskim - w zależności od wyboru Autora) w oparciu o wytyczne zaprezentowane w załączonym szablonie:
POBIERZ SZABLON

Objętość całości przedkładanej pracy powinna obejmować do 25 tys. znaków ze spacjami. Prace przekraczające limit zostaną skierowane do korekty liczby znaków.

Szczegółowe wymagania czasopisma/wydawnictwa (formatowanie pracy, stosowne oświadczenia i inne dokumenty) zostaną przedstawione wraz z informacją o wynikach recenzji z prośbą o równoległe z naniesieniem poprawek sformatowanie prac zgodnie z szablonem wydawnictwa. Spełnienie warunków edytorskich konkretnego czasopisma bądź wydawnictwa jest warunkiem koniecznym publikacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokopunktowane czasopisma z reguły wymagają przedłożenia prac w języku angielskim. Prace zakwalifikowane do czasopism wydawanych w języku angielskim prace przygotowane pierwotnie w języku polskim mogą zostać (w przypadku kwalifikacji) przetłumaczone również na etapie korekty po recenzji.

Dla prac przygotowanych wyjściowo w wersji anglojęzycznej, prosimy również o równolegle przesłanie wersji polskojęzycznej.

Prace kierowane do publikacji jako rozdziały w monografii powinny zostać przygotowane w języku polskim.

OPŁATY

Opcje opłaty konferencyjnej:
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2250 zł,
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1900 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 1950 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1600 zł,
 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) - 1450 zł.
 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa - 850 zł.
Uwaga! W sytuacji gdy udział w Konferencji jest finansowany ze środków publicznych (środki statutowe, granty) do opłaty konferencyjnej nie jest doliczane 23% VAT.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest wypełnienie oświadczenia (do pobrania poniżej), podpisanie przez przedstawiciela Jednostki i odesłanie skanu na adres e-mail: finanse.kzkl@usz.edu.pl.

POBIERZ OSWIADCZENIE

W pozostałych przypadkach do opłaty konferencyjnej należy doliczyć 23 % podatku VAT. W takim wypadku opłaty przedstawiają się następująco:
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2767,50 zł,
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 2337,00 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie - 2398,50 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie - 1968,00 zł,
 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) - 1783,50 zł.
 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa - 1045,50 zł.
Każdy współautor artykułu uczestniczący w Konferencji powinien wnieść pełną opłatę za uczestnictwo z publikacją.

Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych recenzji, nie podlega zwrotowi.

Przelewu opłaty należy dokonać na konto o numerze:

39 1050 1559 1000 0090 3077 2397

z dopiskiem w tytule zapłaty: Konferencja KZKL 2024 + imię i nazwisko uczestnika.

Adres odbiorcy przelewu:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
NIP: 852-26-16-997