Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim, W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Praktyczne aspekty gospodarowania kapita ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Praktyczne aspekty gospodarowania kapita ...
Monografia: Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 525 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Prezentowana publikacja zawiera zbiór pytań testowych, zadań oraz pytań problemowych do samodzielnego rozwiązywania przez studiujących przedmiot 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim' (na studiach ekonomicznych). W publikacji zaprezentowano także bogaty zestaw danych statystycznych pogrupowanych w 6 częściach, które mogą zostać wykorzystane do wielowymiarowych analiz stanu kapitału ludzkiego w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Celem pracy jest ukazanie roli kapitału ludzkiego jako determinanty rozwoju ekonomicznego i zapoznanie czytelników z instrumentarium kształtowania i pomiaru kapitału ludzkiego.

Prezentowana publikacja stanowi uzupełnienie monografii 'Gospodarowanie kapitałem ludzkim' przygotowanej przez tych samych Autorów, stąd też zakres tematyczny oraz układ zagadnień obu publikacji są kompatybilne. Zestawy zadań do rozwiązania zostały przyporządkowane do następujących 9 bloków tematycznych:
  • Teoria kapitału ludzkiego,
  • Koncepcje i analizy kapitału ludzkiego w różnych obszarach ekonomii,
  • Demografia,
  • Rynek pracy i segmentacja,
  • Migracje,
  • Edukacja i kształcenie,
  • Zdrowie,
  • Programy rozwoju kapitału ludzkiego w UE,
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji.


SŁOWA KLUCZOWE:

kapitał ludzki, teoria kapitału ludzkiego, zasoby ludzkie, siła robocza, funkcja personalna, polityka personalna, zarządzanie kadrami, zarządzanie personelem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarowanie kapitałem ludzkim, planowanie personalne, dobór kadr, rekrutacja i selekcja kadr, motywacja pracownicza, ocena pracownicza, szkolenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, gospodarka oparta na wiedzy, wiedza, zarządzanie wiedzą, konkurencyjność, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, metody pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, pomiar kapitału ludzkiego, pomiar funkcji personalnej, migracje, demografia, teorie demograficzne, rynek pracy, bezrobocie, aktywność i bierność zawodowa, zdrowie, segmentacja rynku pracy, koszty i efekty kształcenia, kształcenie ustawiczne, szkolnictwo wyższe, edukacja, kształcenie