Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Społeczne aspekty zarządzania procesami ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Społeczne aspekty zarządzania procesami ...
Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 545 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe na przełomie XX i XXI wieku ewoluowało w związku ze zmianami zachodzącymi w zarządzaniu, informatyce, zarządzaniu jakością, czy modelowaniu procesów. Obecnie zarządzanie procesami nie koncentruje się wyłącznie na doskonałości operacyjnej procesów, ale przede wszystkim na dynamicznym ich doskonaleniu. Problemy, jakie podjęto w monografii, koncentrują się na podejściu procesowym - z jednej strony właśnie pod kątem jego doskonalenia, a z drugiej - możliwości wykrycia nieprawidłowości w jego zastosowaniach i zaproponowania sposobów ich usuwania, a dodatkowo także na powiązaniach zarządzania procesowego z dysfunkcjami społecznymi. Poza tym istotną kwestią jest także wykorzystanie zarządzania procesowego do poprawy konkurencyjności, efektywności, lepszej obsługi i satysfakcji klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

W pracy w rozdziale pierwszym skupiono się na barierach, ograniczeniach i trudnościach związanych z realizacją projektów procesowych w polskich dużych organizacjach. W rozdziale drugim rozważano oddziaływania zmienności procesów na dysfunkcje społeczne oraz oddziaływanie dysfunkcji społecznych na odchylenia od przyjętych standardów. W trzech kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na wykorzystaniu zarządzania procesowego do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw - i tak, w rozdziale trzecim zidentyfikowano czynniki sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach, w czwartym skoncentrowano się na procesie obsługi klienta, a w piątym skoncentrowano się na systemie komunikacji. W kolejnym rozdziale rozważano doskonalenie procesów w kontekście zaangażowania kadry menedżerskiej, a w rozdziale siódmym skupiono się na zarządzaniu kulturą organizacyjną w ujęciu procesowym. W rozdziale ósmym opisano wykorzystanie aplikacji społecznościowych w doskonaleniu zarządzania procesami, w dziewiątym przedstawiono relacje między podejściem procesowym i projektowym oraz ukazano możliwości dyfuzji wiedzy w zakresie zarządzania między tymi obszarami, w ostatnim zaś - dziesiątym skupiono się na problematyce outsourcingu funkcji personalnej.

SPIS TREŚCI:
  • Nieprawidłowości w zastosowaniach podejścia procesowego w zarządzaniu (K.Waćkowski ), s. 5-21.
  • Zmienność procesów a dysfunkcje społeczne w organizacji (A.Szeliga-Kowalczyk), s. 22-32.
  • Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych (M.Kunasz, P.Zwiech), s. 33-42.
  • Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku (K.Ragin-Skorecka, F.Nowak), s. 43-54.
  • Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji (K.Włodarczyk), s. 55-64.
  • Zaangażowanie kadry menedżerskiej w doskonalenie procesów - założenia i praktyka (R.Brajer-Marczak), s. 65-77.
  • Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu procesu (K.Szczepańska, D.Kosiorek), s. 78-91.
  • Doskonalenie zarządzania procesami w organizacji z wykorzystaniem aplikacji społecznościowych (W.Grzelak), s. 92-103.
  • Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu (G.Jokiel), s. 104-114.
  • Outsourcing funkcji personalnej (M.Terebińska), s. 115-124.