Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, W.Jarecki
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego ...
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 501 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zagadnieniem podejmowanym w ekonomii od dawna, bo już przez ekonomistów klasycznych, były kwestie wpływu kształcenia, doskonalenia kwalifikacji i umiejętności pracowników na wzrost wydajności pracy czy rozwój gospodarczy. Zainteresowanie to wynikało głównie z podkreślania silnych związków między wzrostem wydajności pracy a bogactwem danego kraju. Ponieważ produkcja związana jest z pracą ludzką, stwarzało to z czasem przesłanki uznawania pracy za główne bogactwo kraju. W konsekwencji na wzrost tego bogactwa w dużym stopniu wpływa jakość kapitału ludzkiego, czyli wiedzy, wykształcenia, umiejętności, cech osobowych itd. Im jest ona wyższa, tym wykonywana praca może być bardziej wydajna i złożona, a to determinuje wartość dodaną i w efekcie wzrost bogactwa kraju. Ekonomia interesuje się zatem kształceniem, ponieważ gospodarka jest największym "klientem" systemu szkolnictwa. Kwestia znaczenia kształcenia i jakości kwalifikacji nabrała szczególnie dużego znaczenia w drugiej połowie XX wieku, a szczególnie na skutek rozwoju Internetu i nowych technik komunikacyjnych, technologii itd. na przełomie XX i XXI wieku, w dobie tzw. społeczeństwa informacyjnego. W efekcie zaczęto podejmować coraz więcej badań dotyczących jakości kształcenia, szczególnie studiowania i wzrostu kwalifikacji, szerszego uwzględniania w kształceniu zmian otoczenia przedsiębiorstw i sytuacji na rynku pracy. To było też inspiracją do wydania monografii przez autorów z różnych ośrodków akademickich, poświęconej wybranym aspektom kształcenia i jakości kapitału ludzkiego.

SPIS TREŚCI:
  • Zróżnicowanie kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej w kontekście celów strategii Europa 2020 (Patrycja Zwiech), s. 7-22.
  • Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej (Marek Kunasz), s. 23-38.
  • Kwestia kształcenia i kwalifikacji w poglądach ekonomistów klasycznych w świetle teorii kapitału ludzkiego (Wojciech Jarecki), s. 39-56.
  • Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej (Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak), s. 57-68.
  • Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania. Praca w czasie studiów - konieczność czy wybór? (Gabriela Wronowska), s. 69-78.
  • Ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (Marek Kunasz), s. 79-96.
  • Propozycja dotycząca metody obliczania luki kompetencyjnej i przyporządkowywania pracowników do stanowisk (Anna Turczak), s. 97-122.