Instrumentarium zarządzania procesowego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Instrumentarium zarządzania procesowego ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Instrumentarium zarządzania procesowego ...
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 548 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zarządzanie procesowe stanowi alternatywę dla tradycyjnego zarządzania. To nowa filozofia organizacji obejmująca wszystkie obszary jej działania. W podstaw tej koncepcji leży orientacja na proces. Stanowi on sekwencję działań wykraczających poza granice wyznaczane przez tradycyjne obszary funkcjonalne. Jednym z wymiarów zarządzania procesowego jest wymiar narzędziowy. Instrumentarium zarządzania obejmuje elementy specyficzne dla danego obszaru zorientowane równolegle na proces. Prowadzone w monografii rozważania wpisują się we wspomnianą problematykę. Celem pracy była zatem identyfikacja instrumentów zarządzania procesowego w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji. Celowi pracy podporządkowana została jej struktura. W pracy zaprezentowano w kolejnych rozdziałach aspekty teoretyczne oraz możliwości aplikacyjne wykorzystywanego instrumentarium zarządzania procesowego w organizacji. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny. Prezentowane analizy dotyczyły przykładowo: analizy strategicznej, zarządzania produkcją, ryzykiem, wiedzą czy talentami w organizacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi z różnych ośrodków naukowych w kraju. W pracy, ze względu na mocno zróżnicowany zakres analiz, wykorzystano metodykę wielowymiarową.

SPIS TREŚCI:
  • Koncepcja zarządzania innowacjami w organizacji procesowej (Marcin Cywiński), s. 9-22.
  • Dojrzałość procesowa przedsiębiorstwa (Joanna Żygadło), s. 23-34.
  • Standaryzacja jako narzędzie autonomicznego utrzymania ruchu (Błażej Latocha, Paulina Rewers, Mateusz Czaprański), s. 35-44.
  • Zastosowanie chronometrażu do analizy stabilności procesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie (Łukasz Wacławik), s. 45-58.
  • Analiza możliwości zastosowania metod projektowania systemów informatycznych do projektowania procesów usługowych (Iwona Głażewska, Katarzyna Skroban), s. 59-72.
  • Analiza czasów przezbrojeń na wybranym stanowisku produkcyjnym (Mateusz Czaprański, Paulina Rewers, Błażej Latocha), s. 73-84.
  • Metoda scenariuszowa jako narzędzie oceny ryzyka procesu produkcyjnego (Paweł Leśniewski), s. 85-99.
  • Zastosowanie pełnowymiarowej analizy SWOT/TOWS do określenia strategii działania na przykładzie działu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa (Roman Kielec, Kamil Leksycki, Aleksandra Szułczyńska), s. 100-114.
  • Wykorzystanie wiedzy ukrytej w dynamicznym zarządzaniu procesami biznesowymi (Marek Szelągowski), s. 115-126.
  • Proces zarządzania talentami w organizacji - aspekty teoretyczne (Katarzyna Włodarczyk), s. 127-138.