Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Zarządzanie procesowe w studiach przypad ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Zarządzanie procesowe w studiach przypad ...
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 534 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe jest koncepcją bazującą na zidentyfikowaniu podejmowanych przez organizacje działań i połączeniu ich w procesy. Proces jest najczęściej definiowany jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, w wyniku których następuje przekształcenie informacji wejściowych w wyjściowe. Zgodnie z teorią systemów na proces składają się pojedyncze zdarzenia, w jakich z kolei wyróżnione zostają określone zadania, czynności i operacje. Identyfikacja, klasyfikacja, modelowanie i dostosowanie procesów do wymagań stawianych przez otoczenie kreuje nowe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie procesowe przyczynia się do pełnego zaspokojenia potrzeb i kreowania wartości dla interesariuszy zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji oraz utrwaleniem jej pozycji na rynku. W powyższe rozważania wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 11 rozdziałów. W pierwszej części pracy zaprezentowano znaczenie rozwoju zarządzania procesowego we współczesnej gospodarce globalnej oraz podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy zarządzanie procesowe przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i kreowania wartości dla interesariuszy. Następnie skupiono się na analizach przypadków opisujących z jednej strony korzyści wdrożenia podejścia procesowego w organizacji, a z drugiej ograniczenia towarzyszące implementacji tego podejścia. Zaprezentowane prace przedstawiają zarówno wyniki badań teoretycznych, jak i empirycznych z zakresu zarządzania procesowego. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla kreowania nowych możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej przez organizacje.

SPIS TREŚCI:
 • Zarządzanie procesowe w gospodarce globalnej a inne elementy zarządzania (Jerzy Wąchol), s. 7-18.
 • Rola podejścia procesowego w kreowaniu wartości i doskonaleniu zarządzania organizacją (Grażyna Paulina Wójcik), s. 19-30.
 • Zastosowanie podejścia procesowego w administracji publicznej (Alicja Gębczyńska), s. 31-42.
 • Ocena jakości procesów w usługach medycznych - dylematy ewaluacji (Beata Detyna), s. 43-52.
 • Zagrożenia związane z wdrażaniem koncepcji Lean Management w szpitalu specjalistycznym (Małgorzata Szwiec), s. 53-62.
 • Procesy i ich rola w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranej placówki służby zdrowia (Henryk Kromołowski, Małgorzata Nowak), s. 63-76.
 • Proces zarządzania reklamacjami na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego wyroby medyczne (Aleksandra Ziarkiewicz), s. 77-86.
 • Definiowanie jako budowanie granic w procesie (na przykładzie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności) (Dorota Jendza), s. 87-98.
 • Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków (Mirosław Antonowicz), s. 99-112.
 • Struktura organizacyjna w contact center (Agnieszka Bera), s. 113-124.
 • Koncepcja zastosowania systemów produktowo-usługowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (Mariusz Salwin, Jan Lipiak), s. 125-135.