WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
Pokój: 606
Telefon: 91 4443497
E-mail: marek.kunasz@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • rynek pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie procesami,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.
Najważniejsze publikacje:
 • M.Kunasz, (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 • M.Kunasz, (2008), Intellectual capital - a new source of competitive advantage, Economics and Sociology, Vol. 1, No. 1.
 • M.Kunasz, (2008), The small and medium-sized enterprise sector in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, No. 2/3.
 • M.Kunasz, (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, Gospodarka Narodowa, nr 3.
 • M.Kunasz, (2009), Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system, Transformation & Business Economics, Vol. 8, No. 3.
 • M.Kunasz, (2009), Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics and Sociology, Vol. 2, No. 1.
 • M.Kunasz, (2009), Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2013), Determinants of the internal structure of the enterprise sector - case of Slovakia, Transformation & Business Economics, Vol. 12, No. 2B.
 • M.Kunasz, (2013), Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • M.Kunasz, (2014), Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration. Central Europe, nr 2.
 • M.Kunasz, (2015), Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 77, No. 4.
 • M.Kunasz, (2016), Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej, Polityka Społeczna, nr 8.
 • M.Kunasz, (2016), Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas, (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Profile naukowe: