WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
Pokój: 605
Telefon: 91 4443173
E-mail: wojciech.jarecki@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • rekrutacja pracowników
 • zarządzanie własnym rozwojem
 • migracje
 • rynek pracy
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • K.Włodarczyk, W.Jarecki, (2020), Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, (2019), Determinanty korzystania z instrumentarium e-rekrutacji przez członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 5.
 • W.Jarecki, (2019), Wartości wyznawane przez pracowników z Ukrainy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, t. 51 nr 1, s. 81-92.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas, (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2018), Higher education as a stage in competence development, Annales : ethics in economic life, Vol. 21, No. 6, s. 89-97.
 • W.Jarecki, (2017), Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 4 (964), s. 135-152.
 • W.Jarecki, (2015), Necessity and Possible Ways of Using Qualifications Held by People Aged 50+, w: K. Stankiewicz (red.), Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, s. 112-120.
 • W.Jarecki, (2014), Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemu Usług nr 840, s. 143-152.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2013), Wzrost czy spadek wolności gospodarczej? Skutki współczesnego kryzysu gospodarczego, Oeconomia Copernicana, nr 4, s. 5-18.
 • W.Jarecki, (2012), Rekrutacja pracowników, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • W.Jarecki, (2010), Professional and Educational Activity Displayed by Polish Students in the Age of Globalization and World Economic Crisis, Transformations in Business & Economics, Vol 9, No 2(20), s. 335-348.
Profile naukowe: