WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Jarosław Poteralski
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Jarosław Poteralski
Pokój: 610
Telefon: 91 4443136
E-mail: jaroslaw.poteralski@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • rynek pracy,
 • kształcenie przez całe życie (LLL),
 • kształcenie na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (tzw. kształcenie specjalistyczne),
 • zarządzanie projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych z UE,
 • fundusze UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • kapitał ludzki,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie strategiczne,
 • prywatyzacja,
 • planowanie działalności gospodarczej (biznesplan),
 • zarządzanie zmianą,
 • polityka senioralna.
Najważniejsze publikacje:
 • J.Poteralski, T.Bernat, J.Korpysa, M.Kunasz, (2004), Postawy przedsiębiorcze studentów. Raport z badań ogólnopolskich, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • J.Poteralski (red.), (2007), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, US, Szczecin.
 • J.Poteralski, (2008), Rynek pracy w Polsce oraz w strefie euro, w: S.Swadźba (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • J.Poteralski, (2009), Własny biznes, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Police.
 • J.Poteralski, (2010), Zostań liderem biznesu, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Police.
 • J.Poteralski, (2011), Support for the Innovativeness of Polish Economy Quoting the Example of Innovative Economy Operational Programme, Transformations in Business & Economics, Vol. 10, No 2A (23A).
 • J.Poteralski, (2011), Wsparcie inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w: I.Ostoj, S.Swadźba (red.), Społeczno- kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • J.Poteralski, (2011), Popyt, podaż i równowaga rynkowa, w: D. Kopycińska (red.), Mikroekonomia, volumina.pl, Szczecin.
 • J. Poteralski, (2012), Wsparcie konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, Studia i Prace WNEiZ, nr 25.
 • J.Poteralski, (2012), Dochody i struktura wydatków osób bezrobotnych, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec.
 • J.Poteralski, (2013), Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w systemie instrumentów rynku pracy - poziom regionalny, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 145.
 • J.Poteralski, (2013), Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej, w: P. Zwiech (red.), Zróżnicowanie gospodarek unijnych- aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
 • J. Poteralski, (2014), Przegląd i analiza rozwiązań stosowanych dla wdrożenia LLL i LWL oraz RPL w Europie w wybranych krajach i szkołach wyższych w Unii Europejskiej, IBE, Warszawa 2014 (współautorstwo).
 • J.Poteralski, G.Maniak, (2015), Kompetencje menedżera przyszłości, w: K. Włodarczyk (red.), Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • J.Poteralski, (2017), Systemowe wsparcie kompetencji kluczowych dla oświaty w perspektywie 2014-2020, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310.
Profile naukowe: