WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
Pokój: 619
Telefon: 91 4443198
E-mail: ewa.mazur-wierzbicka@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie różnorodnością,
 • zarządzanie talentami,
 • kompetencje menedżerskie,
 • komunikowanie w organizacji,
 • coaching, mentoring,
 • zrównoważony rozwój.
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Wydawca Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska, Difin, Warszawa.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Human resources as fundamental element determining the development of innovation, Marketing and Management of Innovations, No 1.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Smart growth as a challenge for Poland in the light of the Europe 2020 strategy, Journal of Economics and Management, vol. 37(3).
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Diagnoza motywacji wewnętrznej pracowników z wykorzystaniem narzędzia RMP, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XX, zeszyt VI, cześć III.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2018), Age management in an organization. An employee over 50 - an opportunity or a limitation for companies, Forum Scientiae Oeconomia, Vol. 6 No 4.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2016), Pokolenie Y - liderzy jutra. Analiza komparatywna Polska vs inne kraje Europy Środkowej, Studia i Prace WNEiZ US, nr 43.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Education as a fundamental element shaping human capital w: M.Staníčková, L.Melecký, P.Doleželová and T.Powadová (red.), Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Corporate responsibility towards a silent stakeholder - the natural environment from the CSR perspective, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • E.Mazur-Wierzbicka, A.Cierniak-Emerych, (2020), Implementation and measurement of socially responsible activities in enterprises of the SME sector based on the example of the company Meliński Minuth, w: K. Bachnik, M. Kaźmierczak, M. Rojek-Nowosielka, M.Stefańska, J. Szumiak-Samolej (red.), CSR in contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences, Palgrave Macmillan, Switzerland.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2020), Possibilities of measuring sustainable development - selected aspects in: Experimental and quantitative methods in contemporary economics: Computational methods in experimental economics (CMEE) 2018 Conference, K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer International Publishing, Cham
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością, w: I.Warwas (red.), Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2019), Adaptacja pracownicza - źródło korzyści dla organizacji i pracownika w: R. Tomaszewska (red.), Sekrety organizacji. Barwy codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2018), Mainstream economics vs. behavioral economics - a contribution to reflection w: Problems, Methods and Tools in Experimental and Behavioral Economics, K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Springer, Cham.
 • E.Mazur-Wierzbicka, (2015), Work-life balance as a symptom of corporate social responsibility toward employee, w: R.Tomaszewska-Lipiec (red.), Work - personal life. Between harmony and disintegration, Impuls, Kraków.
Profile naukowe: