WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
Pokój: 604
Telefon: 91 4443177
E-mail: patrycja.zwiech@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, strategie personalne, controlling i audyt personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, kapitał społeczny, zarządzanie zaangażowaniem pracowników),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • etyka biznesu,
 • etyki zawodowe.
Najważniejsze publikacje:
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • P.Zwiech, (2016), Nierówności ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech, (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • M.Gawrycka, J.Wasilczuk, P.Zwiech, (2007), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 • P.Zwiech, (2020), Equal treatment in employment in Poland in companies of the West Pomeranian voivodship, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Seville Spain, s. 13090-13101.
 • P.Zwiech, (2020), Impact of socioeconomic inequalities on social cohesion - theoretical approach, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Seville Spain, s. 13080-13089.
 • P.Zwiech, (2020), Implementation of Work-life Balance in Companies of the West Pomeranian Province in Poland, w: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Granada Spain, s. 12441-12447.
 • P.Zwiech, (2020), Employment Quality in CSR: Evidence from Poland, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, Khalid S. Soliman (red.), King of Prussia: International Business Information Management Association, Granada Spain, s. 12454-12462.
 • A.Turczak, P.Zwiech, (2014), Variability of Household disposable Income per capita by Types of Residence in Poland, Statistics in Transition new series, Vol. 15, No. 4, s. 573-590.
 • P.Zwiech, A.Turczak, (2013), Comparison of changes in living standards of Poland's population across different classes of location over the years 2000-2011, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 13 (21), s. 171-188.
 • P.Zwiech, (2017), Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310, s. 128-136.
 • P.Zwiech, (2013), Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXV (75) nr 2, s. 139-150.
 • P.Zwiech, (2013), Wertykalna segregacja płciowa w teoriach ekonomicznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 3, s. 425-440.
 • P.Zwiech, (2013), Nierówności dochodowe w państwach europejskich - analiza przy wykorzystaniu współczynnika Giniego, Studia Ekonomiczne, nr 145, s. 89-102.
 • P.Zwiech, (2011), Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 4, s. 17-20.
 • P.Zwiech, (2010), Discrimination Against Women in Professional Life in Selected Theories of Class Structure and Stratification, Economics & Sociology, Vol. 3, No. 2, s. 92-100.
 • P.Zwiech, (2009), Discrimination Against Women in Professional Life in Chosen Pro-Feminist Theories, Economics & Sociology, Vol. 2, No. 1, s. 96-104.
 • P.Zwiech, (2008), International Migration in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, Nos. 2/3, s. 299-313.
Profile naukowe: