WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Agnieszka Kwarcińska
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Agnieszka Kwarcińska
Pokój: 611
Telefon: 91 4443134
E-mail: agnieszka.kwarcinska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • ekonomia,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • etyka biznesu,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • marka pracodawcy.
Najważniejsze publikacje:
 • A.Kwarcińska, (2010), Świadczenie usług komunalnych a zadania własne gminy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 112, s. 432-443.
 • A.Kwarcińska, (2010), Usługi komunalne - problemy z oceną efektywności ich realizowania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XI, Zeszyt 10, s. 133-141.
 • A.Kwarcińska, (2011), Determinanty efektywności usług komunalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 682, pt. Ekonomiczne Problemy Usług, s. 133-142.
 • A.Kwarcińska, (2012), Orientacja na odbiorców usług - przykład usług komunalnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229, s. 393-404.
 • A.Kwarcińska, (2012), Regulacyjna rola państwa na przykładzie usług wywozu odpadów komunalnych świadczonych na terenie miasta Szczecina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 750, pt. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, s. 55-65.
 • A.Kwarcińska, (2014), Rola państwa w obszarze usług komunalnych. Próba zarysowania problemu badawczego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, tom 1, s. 41-55.
 • H.Bronk, A.Kwarcińska, (2014), Theoretical economic equilibrium and practical economic disequilibrium, w: Herman Witte (red.), Nachhaltigkeit, ökonomische Gleichgewichte und Wortschöpfung, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentyna, s. 103-137.
 • A.Kwarcińska, (2015), Wiodąca czy korygująca rola państwa w usługach komunalnych? Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 94-104.
 • A.Kwarcińska, (2015), Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 851, pt. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, s. 157-165.
 • G.Wolska, A.Kwarcińska, P.Warszycki (red.), (2016), Soziale Unternehmensverantwortung als Innovations- und Integrationsinstrument Deutscher und Polnischer Kleinstunternehmen und KMUS. Ist-Stand-Analyse und Handlungsempfehlungen, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. (HIE-RO), Rostock.
 • A.Kwarcińska, (2016), Innovationsfähigkeit von Unternehmen im Aspekt der CSR, w: G.Wolska, A.Kwarcińska, P.Warszycki (red.), Soziale Unternehmensverantwortung als Innovations- und Integrationsinstrument Deutscher und Polnischer Kleinstunternehmen und KMUS. Ist-Stand-Analyse und Handlungsempfehlungen, Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development an der Universität Rostock e.V. (HIE-RO), Rostock, s. 123-131.
 • A.Kwarcińska, (2016), Międzynarodowe inicjatywy normatywne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako wyraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 416, s. 95-103.
 • A.Kwarcińska, (2018), From theories of efficiency to specifications for assessment of the efficiency of municipal services, European Journal of Service Management, vol. 27/1,3, s. 127-133.
 • A.Kwarcińska, (2018), Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako aplikacyjny wyraz idei zrównoważonego rozwoju. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 539, s. 128-135.
 • A.Kwarcińska, (2018), Social responsibility of enterprises towards employees. Theoretical and practical aspects, European Journal of Service Management, Vol. 28/2, 4, s. 223-230.
 • A.Kwarcińska, (2019), Zróżnicowanie działań wobec pracowników w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie analizy wybranych raportów społecznych, Studia i Monografie nr 103, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, s. 157 - 165.
 • A.Kwarcińska, (2020), Reporting problems of corporate social responsibility, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Vol. 19, Iss. 3, s. 523-532.
 • A.Kwarcińska, (2020), Selected initiatives of CSR practices towards employees as an expression of concern for human capital in the light of findings of primary studies, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), s. 12500-12507.
Profile naukowe: