WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Agnieszka Malkowska
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Agnieszka Malkowska
Pokój: 618
Telefon: 91 4443194
E-mail: agnieszka.malkowska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • współpraca transgraniczna,
 • współpraca euroregionalna,
 • rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych,
 • rola innowacji w rozwoju regionów peryferyjnych,
 • wymiana międzynarodowa, w szczególności handel zagraniczny i turystyka międzynarodowa, w tym turystyka transgraniczna,
 • rynek pracy obszarów przygranicznych,
 • instrumenty/programy współpracy transgranicznej,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • integracja europejska,
 • fundusze UE,
 • globalizacja.
Najważniejsze publikacje:
 • A.Malkowska, A.Malkowski, (2021), International trade in transport services between Poland and the European Union, Sustainability, Vol. 13, Iss. 1.
 • K.Drela, A.Malkowska, A.Bera, A.Tokarz-Kocik, (2021), Instruments for managing the EU labour market in the face of the COVID-19 crisis, European Research Studies Journal, Vol. 24, Iss. 1, s. 984-998.
 • A.Malkowski, B.Mickiewicz, A.Malkowska, (2020), Shopping tourism as a factor in the development of peripheral areas : the case of the Polish-German borderland, European Research Studies Journal, Vol. 23, Iss. 3, s. 238-248.
 • A.Malkowska, (2020), Commercial exchange of innovative and knowledge-based services with EU states : case study of Poland, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference.
 • A.Bera, K.Drela, A.Malkowska, A.Tokarz-Kocik, (2020), Mitigating risk of the tourism sector in the European Union member states during the covid-19 pandemic, European Research Studies Journal, Vol. 23, Iss. 4, s. 107-122.
 • A.Malkowska, K.Drela, (2020), The issues concerning the management of cross-border EU projects during the Covid-19 pandemic, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference.
 • K.Drela, A.Malkowska, J.Zieziula, (2020), Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • K.Drela, A.Malkowska, J.Zieziula, (2019), Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • A.Malkowska, (2019), INTERREG A funds as an instrument for managing a border region, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, nr 139, s. 289-300.
 • A.Malkowska, (2019), Polish-German Trade in Innovative and Knowledge-Based Services in 2010 - 2017, w: 19th International Joint Conference "Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment" Proceedings - Prague, EKONÓM, University of Economics in Bratislava.
 • A.Malkowska, A.Malkowski, (2018), Assessment of the development of border area using Poland's eastern borderland as an example, w: Proceedings of 19th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social Development, Jelgova.
 • A.Malkowska, (2018), International exchange as a factor in the development of border regions, w: First InTraders International Conference on International Trade, Conference Book, Hiperlink Yayinlari, Istanbul.
 • A.Malkowska, (2016), The barriers to and directions of cross-border cooperation in the northern part of the Polish-German borderland, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, nr 12, s. 9-20.
 • A.Malkowska, (2015), Dezintegracja Euroregionu Pomerania, w: J.Grabowiecki (red.), Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • A.Malkowski, A.Malkowska, (2013), Creating a competetive region on the example of Pomerania Euroregion, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, s. 523-532.
Profile naukowe: