WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Marta Młokosiewicz
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Marta Młokosiewicz
Pokój: 609
Telefon: 91 4443137
E-mail: marta.mlokosiewicz@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne,
 • zarządzanie relacjami w organizacji,
 • zaangażowanie pracowników,
 • stres w miejscu pracy,
 • etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • społeczna odpowiedzialność organizacji w relacjach z pracownikami,
 • kultura organizacyjna,
 • teoria kapitału społecznego,
 • kapitał społeczny organizacji.
Najważniejsze publikacje:
 • M.Młokosiewicz, W.Jarecki, (2007), Households as an Information Society - Social and Economic Bearings, International Journal of Research Trends in Social Science, Vol. 1, No. 1, s. 11-29.
 • M.Młokosiewicz, (2009), Social capital in Poland compared to other members states - the analysis of the phenomenon at a macro-level, Economics & Sociology, Vol. 2, No. 1, s. 147-160.
 • M.Młokosiewicz, (2015), Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39, s. 103-116.
 • M.Młokosiewicz, (2015), Kultura zaufania w relacji firma - pracownik, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 18, No. 3, s. 59-71.
 • M.Młokosiewicz, (2016), Humanizacja relacji przełożony-podwładny w klasycznej i behawioralnej szkole organizacji i zarządzania a koncepcja kapitału społecznego, Edukacja Humanistyczna, nr 1 (34), s. 7-19.
 • M.Młokosiewicz, (2017), Zaangażowanie pracowników - perspektywa indywidualna i organizacyjna, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 74, nr 3, s. 163-178.
 • M.Młokosiewicz, Budowanie organizacyjnej kultury zaufania - rola menedżerów, Marketing i Rynek, 2017, nr 4, s. 277-285
 • M.Młokosiewicz, S. Misiak-Kwit, (2017), The Impact of Trust on Entrepreneurship in Poland, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 13, Iss. 4, s. 79-96.
 • M.Młokosiewicz, (2017), Kwestia relacji wewnątrzorganizacyjnych w standardzie raportowania GRI G4, Marketing i Rynek, nr 11, s. 382-392.
 • M.Młokosiewicz, W. Jarecki, (2017), Zaangażowanie pracowników a zagrożenia związane z materialnymi warunkami pracy w Polsce, Marketing i Rynek, nr 12, s. 44-54.
 • M.Młokosiewicz, (2018), Budowanie relacji w miejscu pracy jako wyzwanie dla współczesnych organizacji, Humanizacja Pracy, nr 4 (294), s. 95-108.
 • M.Młokosiewicz, (2018), Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 51, s. 235-248.
 • M.Młokosiewicz, (2019), Values integrating generations in the workplace, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6(131), s. 89-101.
 • M.Młokosiewicz, (2019), Budowanie trwałych relacji z pracownikami według koncepcji employee experience management, w: M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 303-321.
 • M.Młokosiewicz, (2020), Intra-organisational relations and employee stress - relationship analysis taking into account situation at workplaces in Poland, International Business Information Management, 35th IBIMA Conference Proceedings, s. 3835-3845.
Profile naukowe: